Αγαπητοί αναγνώστες οποιος ενδιαφέρεται να γίνει συντάκτης στον Μυστικό κόσμο ας επικοινωνήσει μαζί μας!

Η αιολική ενέργεια είναι συμβατή με το Δίκτυο Natura


Η αιολική ενέργεια είναι κατ’ αρχήν συμβατή με τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και δε μπορεί να αποκλείεται αυτόματα από όλες αυτές τις περιοχές χωρίς μελέτη και χωρίς κατά περίπτωση εξέταση των επιπτώσεων του κάθε προτεινόμενου έργου στην κάθε περιοχή εγκατάστασης.


Τα παραπάνω επισημαίνονται στο Κείμενο Κατευθυντήριων Οδηγιών (Guidance Document) με τίτλο «Αιολική Ενέργεια και Δίκτυο Natura 2000» που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) αναφέρει ότι η δημοσίευση των κατευθυντήριων οδηγιών για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε περιοχές Natura 2000 αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, διότι αποσαφηνίζει θέματα που ενώ ήταν σαφή στην ευρωπαϊκή νομοθεσία- αποτέλεσαν στην Ελλάδα σημείο αμφισβήτησης και προβληματισμού.

Η ελληνική νομοθεσία είναι γενικά συμβατή με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειάζεται όμως να ενεργοποιηθούν και να τηρηθούν άμεσα οι ψηφισμένες νομικές διατάξεις που έχει εισάγει ο νόμος για τις Α.Π.Ε. (ν. 3851/2010, ειδικά στα άρθρα 8 και 9).

Οι διατάξεις αυτές -αν εφαρμοσθούν- θα εξασφαλίσουν ότι το ελληνικό νομικό πλαίσιο θα παραμείνει συμβατό, ως προς το σημείο αυτό, με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συγκεκριμένα, ο ν. 3851/2010 ορίζει ότι οι μελέτες με βάση τις οποίες μια προστατευόμενη περιοχή αποκτά ένα συγκεκριμένο προστατευτικό χαρακτηρισμό ή γενικά ρυθμίζονται οι χρήσεις γης, θα πρέπει να τεκμηριώνουν επαρκώς ότι έχουν λάβει μέριμνα και έχουν διασφαλίσει τη μέγιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού Α.Π.Ε. της περιοχής.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην άμεση και πιστή εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων του ελληνικού νόμου, προκειμένου να περιοριστεί τουλάχιστον η ισοπεδωτική και φοβική αντιμετώπιση των Α.Π.Ε. και της Αιολικής Ενέργειας ειδικότερα.

Η ύπαρξη επαρκών και επιστημονικά άρτιων μελετών, που θα αντιμετωπίζουν στρατηγικά και συνολικά τις Α.Π.Ε. σε επίπεδο προστατευόμενης περιοχής και Δικτύου, είναι το μοναδικό εργαλείο που μπορεί να θέσει οριζόντιες και γενικές απαγορεύσεις σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή υψηλής προστασίας και να απαγορεύσει, κατά τη νομοθεσία, ακόμα και την εξέταση, στα πλαίσια της Μ.Π.Ε., των επιπτώσεων ενός αιολικού πάρκου στην περιοχή αυτή.

Η απουσία τέτοιων μελετών δε μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την αναστολή της εξέτασης των Μ.Π.Ε. συγκεκριμένων έργων, η οποία –τότε- πρέπει να γίνεται με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό που έχει εισάγει το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Α.Π.Ε., όπως ορίζει το άρθρο 9 του ν. 3851/2010. Σε κάθε περίπτωση, οι Μ.Π.Ε. των έργων Α.Π.Ε. πρέπει να είναι επιστημονικά άρτιες και να ακολουθούν ειδικές προδιαγραφές όταν αφορούν προστατευόμενες περιοχές, όπως άλλωστε ορίζεται στο σχέδιο ΚΥΑ για τις ΖΕΠ που είναι αυτή την περίοδο σε διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ.

Όσον αφορά το ίδιο το κείμενο των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνεται ότι προήλθε από μια μακρά διαβούλευση στην οποία συμμετείχε ενεργά η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας (EWEA).

Είναι γεγονός ότι πολλά σημεία, κεφάλαια ή αναφορές του κειμένου θα έπρεπε είτε να έχουν διατυπωθεί διαφορετικά για να μην προκαλούν ασάφεια είτε να παραληφθούν τελείως ώστε το τελικό κείμενο να είναι πιο ισορροπημένο. Παρά την ύπαρξη τέτοιου είδους ατελειών, σφαλμάτων ή και σημείων διαφωνίας, αυτά δεν αλλοιώνουν την κεντρική ιδέα ότι η ανάπτυξη της Αιολικής Ενέργειας δεν αποκλείεται εξ ορισμού σε περιοχές Natura 2000.

Στην ανακοίνωση, με την οποία δημοσιοποίησε τις κατευθυντήριες οδηγίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει:
«Μολονότι η αιολική ενέργεια δεν απειλεί εν γένει την άγρια πανίδα και χλωρίδα, η άτοπη χωροθέτηση ή ο άστοχος σχεδιασμός αιολικών πάρκων είναι δυνατόν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις σε ευπαθή είδη και ενδιαιτήματα. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για το δίκτυο Natura 2000, το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και σημαντικό εργαλείο στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ για την αναχαίτιση και την αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2020. Η αιολική ενέργεια πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του ενωσιακού στόχου αύξησης σε 20% του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών στη συνολική κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη έως το 2020 και δεν αποκλείεται εξ ορισμού η ανάπτυξή της σε περιοχές Natura 2000. Τα αναπτυξιακά σχέδια αιολικής ενέργειας πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση».

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Ευρωπαίος Επίτροπος Janez Potočnik δήλωσε: «Με αυτές τις νέες κατευθυντήριες γραμμές παρέχεται στα κράτη μέλη και τη βιομηχανία σαφήνεια για την ανάληψη δραστηριοτήτων ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας που να συνάδουν με τις απαιτήσεις του δικτύου Natura 2000. Δεν πρόκειται για αλλαγή της νομοθεσίας ή της πολιτικής, αλλά απλώς για καθοδήγηση σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία. Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι μας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τηρώντας παράλληλα τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας».

Πηγή: energypress.gr

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Add To Del.icio.us

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!!!